Znajomosc naprezen w dwóch przekrojach trasy pozwala z kolei na obliczenie wartosci strat jednostkowych, a na tej podstawie na okreslenie, naprezen w dowolnym przekroju trasy

Znajomość naprężeń w dwóch przekrojach trasy pozwala z kolei na obliczenie wartości strat jednostkowych, a na tej podstawie na określenie, naprężeń w dowolnym przekroju trasy. Forma wzoru jest jednak zbyt skomplikowana, by metoda mogła być stosowana w praktyce bez żadnych danych pomocniczych. Dlatego też dla ułatwienia obliczeń sporządzono pomocnicze wykresy zależności wydłużeń kabli od naprężeń efektywnych minimalnych, przy założeniu stałych wartości naprężeń montażowych. Zastosowanie wzoru pozwala na sporządzenie wykresów o znaczeniu uniwersalnym, z uwagi na to, że mogę one być stosowane niezależnie od rodzajów drutów użytych do wykonania kabli. Na takie uogólnienie pozwala zastosowanie, jako zmiennej niezależnej funkcji stosunku naprężeń do wytrzymałości drutów (zamiast bezpośrednio samych naprężeń). W celu zwiększenia uniwersalności zastosowania wykresów opracowano je, zakładając jednostkową długość kabla. W ten spos ób na osi poziomej układu współrzędnych naniesiono wartości wydłużeń jednostkowych, średnich c, zamiast bezpośrednio wartości wydłużeń kabli. Odkształcenia średnie rozumieć należy oczywiście, jako wartości średnie wydłużeń, otrzymane ze scałkowania funkcji wykładniczej, a nie jako odkształcenia pośrodku długości kabla. [patrz też: bajkowe fototapety, fototapety, Fototapeta ]

Technologia produkcji i wtlaczania zawiesiny cementowo wodnej

Technologia produkcji i wtłaczania zawiesiny cementowo wodnej. Do wytworzenia i wtłaczania zawiesiny cementowo-wodnej stosowane jest urządzenie, którego podstawowymi walorami są: ciągła produkcja zawiesiny cementowo-wodnej, uzyskiwana dzięki zastosowaniu dwóch zbiorników, jak również – dzięki prowadzeniu ręcznego sposobu pompowania zawiesiny – zmniejszenie prawdopodobieństwa jej sedymentacji w kanale kablowym. Przykład tego urządzenia. W urządzeniu tym zawiesinę produkuje się w górnym zbiorniku. Po wymieszaniu zostaje ona spuszczona grawitacyjnie do zbiornika dolnego, skąd przewodem za pośrednictwem pompy zostaje przepompowana do przewodu tłoczącego. Mieszanie zawiesiny następuje za pomocą mieszadeł umieszczonych na pionowym wale napędzanym przez silnik elektryczny. Aby zapobiec sedymentacji zawiesiny w zbiorniku dolnym, zastosowano tam dodatkowe mieszanie. Cement i woda dostarczane są do zbiornika górnego poprzez lej. Silnik i pompa umieszczone są w z amkniętej obudowie, połączonej ze zbiornikiem dolnym. W urządzeniu zainstalowana jest pompa o oryginalnej konstrukcji dwuprzeponowej, odznaczająca się dużą trwałością membran gumowych. [przypisy: fototapety na wymiar, Fototapeta, fototapety do salonu ]