Zbiór wykresów zaleznosci, opracowanych dla naprezen montazowych

Zbiór wykresów zależności, opracowanych dla naprężeń montażowych – wyrażonych wskaźnikiem wykorzystania drutów w granicach X = 0,50 – 0,80 w odstępach co 0,025. Stosując ten zbiór wykresów określić można wartość naprężeń minimalnych (na końcu kabla przy naciągu jednostronnym i w środku długości przy naciągu dwustronnym) w kablach o dowolnej długości, dowolnej wartości strat jednostkowych oraz wykonanych z dowolnego rodzaju drutów ciągnionych na zimno produkcji krajowej pod warunkiem, że z wystarczającą dokładnością założyć można stałą wartość strat jednostkowych wzdłuż trasy kabla. Otrzymana wartość wskaże, który wykres z całego zbioru powinien być wykorzystany przy obliczaniu. Następnie należy obliczyć średnią wartość wydłużenia jednostkowego przez podzielenie pomierzonego wydłużenia całkowi tego przez montażową długość kabla L. Otrzymana wartość średniego wydłużenia jednostkowego pozwoli przy użyciu okre ślonego poprzednio wykresu – na wyznaczenie na osi rzędnych wartości wskaźnik. Continue reading „Zbiór wykresów zaleznosci, opracowanych dla naprezen montazowych”

Wymagania techniczne stawiane zawiesinie cementowo wodnej Iniektowanie kanalów kablowych zawiesina cementowo-wodna stosuje sie w kanalach zamknietych

Wymagania techniczne stawiane zawiesinie cementowo wodnej Iniektowanie kanałów kablowych zawiesiną cementowo-wodną stosuje się w kanałach zamkniętych, tj. takich, 00 których dostęp jest możliwy jedynie, w miejscach przedłużenia osi kanału kablowego lub za pośrednictwem rurek wyprowadzonych od kanału kablowego na zewnątrz elementu. Szczelne wypełnienie kanałów kablowych w przypadku wielożyłowych kabli wewnętrznych jest zabiegiem trudnym, kłopotliwym. Główne trudności starannego wypełnienia kanałów kablowych wynikają z następujących przyczyn: – małych przekrojów kanałów kablowych z ułożonymi w nich gęsto strunami; – bardzo małych odstępów między poszczególnymi strunami oraz wiązań poprzecznych na długości kabli; – deformowania osłonek kanałowych w niektórych miejscach kabli, występującego niekiedy przy betonowaniu (np. pod ciężarem zrzucanego betonu, uszkodzenia osłonek kanałowych wibratorami wgłębnymi). Continue reading „Wymagania techniczne stawiane zawiesinie cementowo wodnej Iniektowanie kanalów kablowych zawiesina cementowo-wodna stosuje sie w kanalach zamknietych”

Metody badania cech zawiesiny cementowo-wodnej

Metody badania cech zawiesiny cementowo-wodnej. Konsystencja zawiesiny cementowo-wodnej zależy od stopnia przemiału, rodzaju i marki cementu, wskaźnika wodno-cementowego, temperatury zawiesiny od czasu, jaki upłynął od zakończenia mieszania oraz od działania dodatków. W Polsce badanie konstrukcji przeprowadzane jest dwoma sposobami. Jeden z nich mający zastosowanie najczęściej w laboratorium, to badanie za pomocą urządzenia zanurzeniowego. Działanie przyrządu zanurzeniowego polega na tym, że tłok o masie 5000 g opuszcza się w dół i wyciska do góry zawiesinę poprzez szczelinę pierścieniową o wymiarze 2,0 mm, przy czym tłok pływaka przebywa drogę 500 mm. Continue reading „Metody badania cech zawiesiny cementowo-wodnej”

Jako srodek napowietrzajacy stosowany jest srodek pianotwórczy, wyprodukowany z kleju kostnego, kalafonii i lugu sodowego

Jako środek napowietrzający stosowany jest środek pianotwórczy, wyprodukowany z kleju kostnego, kalafonii i ługu sodowego. Stosowanie środków napowietrzających związane jest z zapewnieniem zawiesinie cementowo-wodnej mrozoodporności. Otrzymanie żądanego napowietrzenia w ilości około 10% w stosunku do wody zarobowej jest możliwe w przypadku stosowania środka napowietrzającego w ilości 0,5 – 1,5% w stosunku do masy cementu. Środki napowietrzające wpływają poza tym na zwiększenie płynności zawiesiny oraz zmniejszenie jej sedymentacji. Jako środek spulchniający może być stosowany proszek aluminiowy natłuszczony, płatkowany, o właściwościach zgodnych z normą resortową MB i PMB 08014. Continue reading „Jako srodek napowietrzajacy stosowany jest srodek pianotwórczy, wyprodukowany z kleju kostnego, kalafonii i lugu sodowego”